0
Poptávka
0 Kč
0
Košík
0 Kč
Načítání...
Načítání...
Objednávka i dotazy byly aktualizovany!
Objednávka i dotazy byly aktualizovany! Objednávka i dotazy byly aktualizovany!
Položka je vyprodaná.
Litujeme, ale položka je vyprodaná.

Ochrana osobních údajů

Tento dokument je platný od 25. května 2018. Předchozí verzi Zásad ochrany soukromí naleznete zde.

Senetic s.r.o, vlastník internetového obchodu Senetic.cz, vynakládá veškeré úsilí na ochranu soukromí osob, které využívají jeho webové stránky. Za účelem implementace principů zákonného, spolehlivého a transparentního zpracování osobních údajů získaných v internetovém obchodě byl přijat dokument s názvem Zásady ochrany soukromí.

1. Termíny používané v Zásadách ochrany soukromí:

Senetic s.r.o., Senetic.cz, my, naše – společnost Senetic s.r.o., 110 00 Praha 1Rybná 682/14.

Zákazník – spotřebitel nebo podnikatel, který zadal nebo se chystá zadat objednávku nebo používá jiné služby internetového obchodu (dále jen „kupující").

Spotřebitel – fyzická osoba provádějící právní činnost, která přímo nesouvisí s obchodní nebo profesionální činností.

Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která má podle zákona způsobilost k právním úkonům a provádí činnosti pro účely přímo související s její obchodní nebo profesionální činností.

Účet zákazníka (účet) – podstránku obchodu, kde zákazník může mimo jiné spravovat osobní údaje, přijímat upozornění o změně stavu objednávky a kontrolovat a spravovat stav zadaných objednávek.

Internetový obchod Senetic.cz (dále také jen „obchod" nebo „internetový obchod") – internetová služba na adrese http://www.senetic.cz, jejímž prostřednictvím poskytovatel služeb poskytuje služby uvedené v Podmínkách a zákazník zadává objednávky.

Podmínky – podmínky prodeje prostřednictvím komunikace na dálku a poskytování služeb elektronickými prostředky internetovém obchodě Senetic.cz.

Zboží – hmotná movitá věc, která je předmětem kupní smlouvy nebo má právo být předmětem kupní smlouvy (např. licence).

Služby (služby) – objednávka, objednávka licence nebo nabídková poptávka a další služby poskytované obchodem.

Objednávka – prohlášení vůle zákazníka vytvořit nabídku na uzavření kupní smlouvy se společností Senetic s.r.o., jejímž přímým cílem je uzavření smlouvy o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu s uvedením druhu a množství zboží, které je předmětem kupní smlouvy.

Objednávka licence – prohlášení vůle zákazníka vytvořit nabídku na uzavření smlouvy se společností Senetic s.r.o. na softwarovou licenci, jejímž přímým cílem je uzavření smlouvy o prodeji na dálku (prodej licence) prostřednictvím internetového obchodu s uvedením druhu a množství softwaru, k jehož použití je licence prodávána.

Nabídková poptávka – předložená zákazníkem prostřednictvím formuláře dostupného mezi nabídkovými poptávkami obchodu, na kterém je uveden produkt nebo software, který je předmětem poptávky, a údaje zákazníka potřebné ke kontaktování.

GDPR – Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Nastavení (soukromí) – funkce účtu, která umožňuje uživateli pomocí vybraných služeb správně spravovat tyto služby, včetně nezávislých úprav jejich rozsahu a výběru preferencí týkajících se ochrany jejich soukromí.

Uživatel – subjekt, kterému mohou být elektronicky poskytovány služby nebo se kterým může být uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb v souladu s Podmínkami a zákonem.

2. Kdo je správcem údajů?

Správcem vašich osobních údajů v souvislosti s využíváním online obchodu je společnost Senetic s.r.o., 110 00 Praha 1, Rybná 682/14.

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se zpracování svých osobních údajů a svých práv, neváhejte nás prosím kontaktovat. Otázky týkající se ochrany soukromí by měly být zasílány na následující e-mailovou adresu: [email protected]

3. Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, za jakým účelem a na jakém právním základě?

Vzhledem k tomu, že poskytujeme uživatelům našeho internetového obchodu různé služby, zpracováváme vaše osobní údaje za různými účely na různých právních základech stanovených směrnicí GDPR. Abychom vám mohli poskytnout co nejtransparentnější informace, seskupili jsme informace podle účelu zpracování vašich osobních údajů.

3.1. Vytvoření účtu a ověření uživatele v internetovém obchodě

Rozsah údajů. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, které jste zadali do registračního formuláře v tomto internetovém obchodu, tj. vaše jméno, telefonní číslo, kontaktní údaje, e-mailovou adresu a nastavené heslo.

Zákazníci si mohou podat tzv. nabídkovou poptávku, díky které získají informace o dostupnosti, ceně a parametrech produktu. Chcete-li použít tuto funkci, budete požádáni o zadání svého jména, telefonního čísla, e-mailové adresy a názvu společnosti. Pokaždé, když nás kontaktujete telefonicky nebo e-mailem, použijeme zadané informace, abychom vám poskytli odpověď na vaši otázku.

Zákazníci také mohou zadávat objednávky na vybrané produkty. V případě zadání objednávky těchto produktů bude zákazník požádán, aby poskytl nezbytné údaje k naplnění prodejní a kupní smlouvy.

Právní základ. Nutnost plnit smlouvu smlouvu o poskytování služby účtu (čl. 6 (1) (b) směrnice GDPR).

3.2. Služby, které nevyžadují vytvoření účtu

Typy služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování služeb, které nevyžadují vytvoření účtu, jako například:

• odesílání e-mailů s marketingovými a obchodními informacemi,

• zobrazování reklamy.

Rozsah údajů. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje týkající se vaší činnosti v obchodě, kterými jsou: údaje o zobrazených produktech a dalších stránkách v obchodě, údaje o relaci, vašem zařízení, operačním systému, prohlížeči, umístění a jedinečný identifikátor.

Právní základ. Náš oprávněný zájem (čl. 6 (1) (b) nařízení GDPR), který spočívá v usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a ve zlepšování fungování těchto služeb.

3.3   Služby a funkce, které vyžadují vytvoření účtu

Typy služeb a funkcí. Vaše osobní údaje jsou zpracovány za účelem poskytování služeb, které vyžadují vytvoření účtu, jako je například zpracování objednávky.

Rozsah údajů. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje poskytnuté v registračním formuláři a údaje týkající se vaší činnosti v internetovém obchodě, kterými jsou: údaje o zobrazených produktech a dalších stránkách v obchodě, údaje o relaci, vašem zařízení, operačním systému, prohlížeči, umístění a jedinečný identifikátor.

Poskytování některých údajů je základním předpokladem pro použití jednotlivých služeb a funkcí účtu (povinné údaje). Náš systém automaticky zaznamenává údaje. V důsledku neposkytnutí těchto údajů nebudeme moci poskytovat některé služby a funkce účtu. Na rozdíl od údajů označených jako povinné, poskytování jiných osobních údajů je dobrovolné.

Právní základ. Nutnost provést smlouvu o poskytování služeb v souladu s Podmínkami (čl. 6 (1) (b) nařízení GDPR) a naším oprávněným zájmem (čl. 6 (1) (f) nařízení GDPR), který spočívá v usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a ve zlepšování fungování těchto služeb.

3.4. Statistiky využívání jednotlivých funkcí obchodu, které usnadňují používání webových stránek obchodu a zajištění IT zabezpečení obchodu

Rozsah údajů. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje související s vašimi činnostmi v obchodě, jako například: navštívené webové stránky a podstránky v obchodě a čas strávený na každé z nich, údaje o historii vyhledávání, vaši IP adresu, umístění, ID zařízení a údaje o prohlížeči a operačním systému.

Právní základ. Náš oprávněný zájem (čl. 6 (1) (f) nařízení GDPR), který spočívá v usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a ve zlepšování fungování těchto služeb.

3.5. Stanovení, sledování a provádění nároků

Rozsah údajů. Za tímto účelem můžeme zpracovávat některé z vašich osobních údajů poskytnutých v rámci účtu, jako například: jméno, příjmení, adresa bydliště, údaje o využití našich služeb, a pokud ze způsobu, jakým využíváte naše služby, vyplývají nároky, pak také další údaje nezbytné k prokázání existence nároku, včetně rozsahu vzniklé škody.

Právní základ. Náš oprávněný zájem (čl. 6 (1) (f) nařízení GDPR), který spočívá v zavedení, prosazování a provádění nároků a obhajobě před nároky při řízení před soudy a jinými státními orgány.

3.6. Vyřizování stížností a žádostí, odpovídání na dotazy

Rozsah údajů. Za tímto účelem můžeme zpracovávat některé z vašich osobních údajů poskytnutých v rámci účtu, údaje o využívání našich služeb, které jsou důvodem k stížnosti nebo žádosti, a údaje obsažené v dokumentech přiložených ke stížnosti nebo žádosti.

Právní základ. Náš oprávněný zájem (čl. 6 (1) (f) nařízení GDPR), který spočívá ve fungování služeb poskytovaných elektronicky a budování pozitivních vztahů se zákazníkem založených na spolehlivosti a loajalitě.

3.7. Průzkum spokojenosti zákazníků

Rozsah údajů. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje včetně údajů nezbytných pro vyřízení objednávky a vašich odpovědí na otázky, které jsme pro vás připravili jako součást průzkumů a formulářů použitích při průzkumu spokojenosti.

Právní základ. Náš oprávněný zájem (čl. 6 (1) (f) nařízení GDPR), který spočívá ve zlepšování fungování služeb poskytovaných elektronicky a hodnocení spokojenosti s námi poskytovanými službami.

4. Jak přizpůsobujeme služby svým zájmům a preferencím?

Náš internetový obchod se zaměřuje na co nejlepší zaměření všech marketingových sdělení na vaše zájmy a preference (profilování). Abychom poskytli co nejtransparentnější informace, popíšeme níže, co znamená profilování.

4.1. Doporučené produkty

Typ služeb. Doporučené produkty jsou vám prezentovány v obchodě před přihlášením a po něm a také ve formě marketingových sdělení odesílaných na zadanou e-mailovou adresu.

Rozsah údajů. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje poskytnuté při vytváření účtu, údaje vztahující se ke zpracování objednávek a také údaje o činnosti v obchodě zaznamenávané a uchovávané prostřednictvím souborů cookies.

Profilování. Na základě údajů získaných tímto způsobem vybíráme nejvhodnější marketingová sdělení a předkládáme vám je.

Vyvážení zájmů. Po zvážení našich a vašich zájmů, práv a svobod věříme, že prezentování doporučených produktů a služeb ve spojení s profilováním nebude příliš zasahovat do vašeho soukromí ani vás nebude příliš zatěžovat. Při vyhodnocování zájmů, práv a svobod jsme vzali v úvahu následující okolnosti:

a. doporučené produkty jsou nástrojem, který vám poskytuje snadnější přístup k naší nabídce produktů a služeb tím, že prezentuje produkty, o které byste mohli mít zájem. To nám umožňuje předpokládat, že zpracování osobních údajů pro účely doporučování produktů a služeb je v souladu vašimi přiměřenými očekáváními;

b. prezentování doporučených produktů a služeb a další marketingová komunikace a odesílání takového obsahu na vaši e-mailovou adresu je v souladu s vašimi přiměřenými očekáváními, protože jste vyjádřili žádost o přijímání takových sdělení v souladu s ustanoveními o poskytování služeb elektronickými prostředky;

c. používáme pouze údaje o vaší činnosti v obchodě. Zajímáme se o to, které produkty a služby hledáte a které nabídky vás zaujaly, nikoliv o to, co děláte na jiných webových stránkách;

d. ctíme vaši vůli a usnadňujeme výkon práv. Za tímto účelem poskytujeme možnost snadno odvolat souhlas k získávání doporučených nabídek v podobě oznámení v mobilní aplikaci, ve webovém prohlížeči a v e-mailových zprávách v nastavení účtu (karta Nastavení (Soukromí)) nebo v nastavení prohlížeče.

Právní základ. Náš oprávněný zájem (článek 6 (1) (f) nařízení GDPR), který spočívá v doporučování nabídek, které mohou odpovídat vašim preferencím a zájmům.

4.2. Marketing našich produktů a služeb a našich klientů

Rozsah údajů. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje poskytnuté při vytváření účtu a zadávání objednávky a také údaje související s vaší činností v obchodě zaznamenávané a uchovávané prostřednictvím souborů cookies. Údaje o činnosti se týkají především údajů, jako jsou: historie vyhledávání, kliknutí v obchodě, návštěvy hlavních stránek obchodu a jejich podstránek, údaje o přihlášení a registraci, údaje o používání konkrétních služeb obchodu, historii a činnosti související s naší e-mailovou komunikací.

Profilování. Používáme výše uvedené údaje, abychom svým zákazníkům poskytli marketingové informace o produktech a službách, které je mohou zajímat.

Remarketing. Abychom vás mohli kontaktovat prostřednictvím marketingových sdělení mimo obchod, můžeme využívat služby externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování našich marketingových sdělení na jiných webech než v obchodě. Za tímto účelem externí poskytovatelé služeb instalují například příslušný kód či pixel, který umožňuje stáhnout informace o vaší aktivitě v obchodě. Podrobnosti jsou popsány v Zásadách pro soubory cookie.

Právní základ. Náš oprávněný zájem (článek 6 (1) (f) nařízení GDPR) spočívá v marketingu našich produktů a služeb a také v produktech a službách

Vyvážení zájmů. Po zvážení našich a vašich zájmů, práv a svobod jsme dospěli k závěru, že marketing v kombinaci s profilováním nebude příliš zasahovat do vašeho soukromí ani vás nebude příliš zatěžovat. Při vyhodnocování zájmů, práv a svobod jsme vzali v úvahu následující okolnosti:

a. vyjádřili jste svou žádost přijímat marketingová sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, a proto jsme předpokládali, že můžete očekávat, že budeme v rozumné míře odesílat taková sdělení;

b. používáme pouze údaje o vaší činnosti v obchodě. Zajímáme se o to, které produkty a služby hledáte a které nabídky byly zajímavé, nikoliv o to, co děláte na jiných webových stránkách;

c. ctíme vaši vůli a usnadňujeme výkon práv. Za tímto účelem poskytujeme možnost snadno odvolat souhlas s dostáváním e-mailů v nastavení účtu (karta Nastavení (Soukromí)) nebo v nastavení prohlížeče.

5. S kým budeme sdílet vaše osobní údaje?

Naše databáze jsou chráněny před přístupem třetích stran. Údaje shromážděné při registraci nebo nákupu jsou používány správným způsobem při zpracování objednávek, při sledování stavu objednávky a provádění změn na přání zákazníka před odesláním. Za účelem provedení smlouvy může internetový obchod Senetic.cz sdílet údaje shromážděné od vás například s následujícími subjekty:

5.1. Poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje jsou přenášeny k poskytovatelům služeb, které používáme k provozování služby. Poskytovatelé služeb, ke kterým přenášíme osobní údaje, v závislosti na smluvních ujednáních a podmínkách buď podléhají našim pokynům, pokud jde o účel a způsob zpracování údajů (zpracovatelé), nebo nezávisle určují účely a způsoby zpracování údajů (správci).  Seznam poskytovatelů, které používáme, najdete zde. Tento seznam se pravidelně aktualizuje.

Zpracovatelé údajů. Používáme dodavatele, kteří zpracovávají své osobní údaje pouze na základě našich pokynů. Poskytují nám cloudové hostingové služby, online marketingové systémy, systémy pro zobrazení oznámení webových nabízených oznámení, odesílání e-mailových zpráv, analyzování provozu na webových stránkách, analyzování efektivity marketingových kampaní a podporu implementace konkrétních funkcí účtu.

Správci. Používáme dodavatele, kteří nejednají výhradně na základě našich pokynů a sami nastavují cíle a způsoby používání vašich osobních údajů. Poskytují nám služby remarketingových kampaní a provádějí statistické průzkumy.

Umístění. Naši dodavatelé sídlí především v Polsku a dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), například v Irsku. Někteří z našich dodavatelů mají sídlo mimo EHP. Vzhledem k přenosu vašich údajů mimo EHP jsme vynaložili úsilí, abychom zajistili, že naši dodavatelé budou zaručovat vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Tyto záruky vyplývají zejména z povinnosti uplatňovat standardní smluvní doložky přijaté Komisí (EU) nebo účast v programu Privacy Shield vytvořeném prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o odpovídající ochraně poskytované mezi EU a USA. Program Privacy Shield.

Máte právo vyžádat si kopii standardních smluvních doložek zasláním žádosti způsobem uvedeným v bodě 2 Ochrana soukromí.

5.2. Státní orgány

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným státním orgánům.

6. Jak dlouho budeme ukládat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu, kdy budete mít účet v internetovém obchodě Senetic.cz, za účelem poskytování služby účtu a souvisejících funkcí a dalších služeb v souladu s obchodními Podmínkami a také pro marketingové účely. Po smazání účtu budou údaje anonymizovány s výjimkou následujících údajů: jméno, e-mailová adresa, historie objednávek a informace o udělených souhlasech (tyto údaje budeme uchovávat po dobu 3 let od smazání účtu za účelem vyřizování stížností a nároků týkající se využívání našich služeb).

Vaše osobní údaje vztahující se k provádění objednávek a objednávek licencí v našem obchodě jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou samostatnými ustanoveními právních předpisů, např daňových zákonů. Na konci tohoto období budou údaje anonymizovány.

Shromážděné osobní údaje ukládáme s využitím souborů cookie po dobu odpovídající platnosti souborů cookie uložených v zařízeních uživatelů. Podrobnosti o tom, jak používáme soubory cookie, jsou popsány v Zásadách pro soubory cookie.

7. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Uplatnění vašich práv uvedených níže je možné provést kontaktováním naší společnosti na e-mailové adrese: [email protected]. Vybrané změny navíc můžete provést v nastavení účtu na kartě Nastavení (Soukromí) po přihlášení do obchodu.

7.1. Právo odvolat svůj souhlas.

V souladu s článkem 7 (3) nařízení GDPR máte právo odvolat jakýkoli souhlas, který byla udělen v okamžiku registrace v obchodě a při používání určitých služeb a funkcí nabízených v obchodě. Odvolání souhlasu nabývá účinnosti v okamžik odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu neovlivní zpracování, které bylo na naší straně legálně provedeno před takovým odvoláním.

Odvolání souhlasu pro vás nesmí mít žádné negativní důsledky. Může však zabránit v dalším používání služeb nebo funkce, které můžeme legálně poskytovat pouze s vaším souhlasem.

7.2. Právo vznést námitku proti použití osobních údajů

Podle čl. 21 nařízení GDPR máte právo vznést námitky proti použití osobních údajů včetně profilování, pokud je zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, například v souvislosti s použitím doporučených produktů a služeb, marketingu našich produktů a služeb, vedení statistik o používání určitých funkcí služby, usnadnění používání obchodu a průzkumu spokojenosti.

Odstoupení od přijímání doporučených produktů a služeb ve formě e-mailů a odstoupení od přijímání marketingových zpráv o našich produktech a službách nebo našich klientech bude znamenat vaši námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování pro tyto účely.

Pokud vaše námitka bude oprávněná a nebudeme mít jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, odstraníme údaje, proti jejichž zpracování vznesete námitku.

7.3. Právo na výmaz

Podle čl. 17 nařízení GDPR máte právo požadovat vymazání všech nebo některých svých osobních údajů. Veškeré žádosti o vymazání budeme považovat za žádost o odstranění účtu.

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud:

a. konkrétní souhlas byl odvolán v rozsahu, ve kterém byly zpracovávány původní údaje na základě vysloveného souhlasu;

b. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány;

c. byla vznese námitka proti využívání údajů k marketingovým účelům;

d. byla vznesena námitka proti používání údajů za účelem vedení statistik o využívání služby a průzkumů spokojenosti a tato námitka se považuje za oprávněnou;

e. osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Navzdory požadavku na odstranění osobních údajů v souvislosti s námitkou proti zpracování nebo s odvoláním souhlasu můžeme uchovávat určité osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zajištění, prosazování nebo obhajobu našich tvrzení. To se týká zejména následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a historie nákupů, které uchováváme za účelem vyřizování stížností a reklamací týkajících se provádění příkazů.

7.4. Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 nařízení GDPR máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů. V případě, že bude vznesen takový požadavek, nebudete moci používat určité funkce nebo služby související se zpracováním předmětu údajů na základě požadavku, dokud nebude požadavek zpracován. Kromě toho nebudeme zasílat žádné zprávy, a to včetně marketingových sdělení.

Máte právo požádat o omezení používání svých osobních údajů, pokud:

a. byla zpochybněna správnost osobních údajů – využití údajů bude omezeno na dobu nezbytnou k ověření jejich správnosti, ale ne déle než na dobu 7 dnů;

b. zpracování údajů je nezákonné a bylo požádáno o omezení údajů místo jejich vymazání;

c. osobní údaje již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny nebo používány, ale jsou nezbytné k tomu, abyste mohli zajistit, prosazovat a hájit své nároky;

d. máte námitky proti použití takových údajů a v takovém případě platí omezení po dobu nezbytně nutnou k ověření, zda ochrana vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, o které usilujeme zpracováním vašich osobních údajů.

7.5. Právo subjektu údajů na přístup

Podle čl. 15 nařízení GDPR máte právo získat od nás potvrzení o zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Jsou-li tyto údaje skutečně zpracovávány, máte právo na:

a. získání přístupu k osobním údajům;

b. získání informací o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců údajů, plánované době ukládání údajů nebo kritériích pro stanovení této doby, právu vyplývajícího z nařízení GDPR a právu podat stížnost u dozorového úřadu na zdroj těchto údajů, o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o zárukách uplatňovaných v souvislosti s převodem těchto údajů mimo Evropskou unii;

c. získání kopie vašich osobních údajů.

Chcete-li uplatnit své právo na přístup k údajům, obraťte se na správce údajů uvedeného v bodu 2.

7.6. Právo na opravu

Podle čl. 16 nařízení GDPR máte právo požadovat, aby vámi poskytnuté osobní údaje byly opraveny (v případě, že jsou nesprávné) a doplněny (v případě, že jsou neúplné).

7.7. Právo na přenositelnost údajů

Podle čl. 20 nařízení GDPR, máte nárok na získání osobních údajů, které jste poskytli, a jejich následné odeslání jinému správci údajů podle vlastního výběru. Můžete také požádat, abychom odeslali vaše osobní údaje jinému správci, pokud je to technicky možné.

Vaše osobní údaje pošleme v souboru CSV. CSV je běžně používaný strojově čitelný formát, který umožňuje odesílání přijatých údajů jinému správci údajů.

7.8. Jak dlouho nám trvá, než splníme váš požadavek?

Pokud požadujete uplatnění výše uvedených práv, můžeme požadavku vyhovět, nebo ho odmítnout v souladu s jeho obsahem okamžitě, nejpozději však do 30 dnů od jeho obdržení. Pokud však – vzhledem ke komplexní povaze žádosti nebo počtu žádostí – nebudeme schopni splnit vaši žádost do 30 dnů, splníme ji během následujících 60 dnů a o plánovaném prodloužení této lhůty vás informujeme.

Z technických důvodů vždy potřebujeme 48 hodin k aktualizaci nastavení, která v našich systémech zvolíte. Z tohoto důvodu se může stát, že při aktualizaci svých systémů od nás obdržíte e-mail s informací, že jste se rozhodli odstoupit.

7.9. Hlášení stížností, dotazů a požadavků

Můžete nám nahlásit své stížnosti, dotazy a požadavky související se zpracováním vašich osobních údajů a výkonu vašich práv.

Pokud se domníváte, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů či jiná práva udělená v rámci nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u generálního ředitele pro ochranu osobních údajů.

8. Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů?

K zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů vynakládáme veškeré úsilí. Tyto služby používají při registraci a přihlášení šifrovaný přenos údajů (SSL), který zajišťuje ochranu údajů umožňujících identifikaci uživatelů tohoto internetového obchodu a významným způsobem brání v zachycení přístupu k účtu klienta neoprávněným systémem nebo osobami.

9. Jak používáme soubory cookie?

Podrobné informace o tom, jak používáme soubory cookie, najdete v Zásadách pro soubory cookie.

10. Změny Zásad ochrany soukromí

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených Zásad ochrany soukromí zveřejněním nových  Zásad ochrany soukromí na tomto webu. Budete informováni o veškerých změnách nebo doplněních na základě publikování příslušného sdělení na hlavních stránkách internetového obchodu a v případě významných změn můžeme také odeslat samostatné oznámení na uvedenou e-mailovou adresu.

Zásady ochrany soukromí neomezují žádná práva, která můžete mít na základě Podmínek nebo ustanovení platných právních předpisů.

 

Doporučujeme Vám

Zůstaňte s námi v kontaktu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte vždy informováni o našich propagačních akcích a novinkách.

Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se k odběru“ souhlasíte se zasíláním marketingových informací na vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje bude spravovat společnost Senetic s.r.o. se sídlem na adrese Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika. Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž můžete požadovat jejich opravu, odstranění či omezení zpracování nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

Nesprávná mailová adresa.
Tato mailová adresa už je potvrzená.
Tato mailová adresa ještě není potvrzená.
Děkujeme vám!
Zkontrolujte svou doručenou poštu – obdržíte od nás zprávu, která vás žádá o potvrzení přihlášení k odběru newsletteru.
Prodejní portál
Vše, co hledáte.Přidejte se k nám!
Senetic B2B
Senetic B2BPlatforma pro firemní zákazníkyPřidejte se k nám!
Způsoby platby
Způsoby doručení
Certifikáty a ocenění