OK
0
Poptávka
0 Kč
0
Košík
0 Kč
Načítání...
Načítání...
Objednávka i dotazy byly aktualizovany!
Objednávka i dotazy byly aktualizovany! Objednávka i dotazy byly aktualizovany!
Položka je vyprodaná.
Litujeme, ale položka je vyprodaná.

Zakoupení prodloužené záruky

§ 1

Obecné informace

Tento dokument (dále jen: Obchodní podmínky) stanoví podmínky poskytnutí prodloužené záruky (dále jen: Prodloužená záruka) společností Senetic s.r.o., Rybná 682/14 110 00 Praha 1 (IČ: 04991125, DIČ: CZ04991125), podnikatelům (dále jen: Zákazník) s výjimkou samostatných podnikatelů na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu (www.senetic.cz) nebo kontaktováním obchodního oddělení telefonicky (+420 246 080 303) nebo e-mailem ([email protected]), na které se vztahuje Program prodloužené záruky (dále jen: Výrobek).

§ 2

Rozšířená záruční práva

2.1. Prodlouženou zárukou nejsou dotčena práva zákazníka vyplývající z ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady výrobků a ze záručních podmínek poskytovaných výrobcem, distributorem, dovozcem nebo prodejcem Výrobku.

2.2. Prodloužená záruka je poskytována za úplatu po dobu jednoho, dvou nebo tří let počínaje dnem uplynutí záruční doby výrobce, distributora, dovozce nebo prodejce.

2.3. Prodloužená záruka se vztahuje na vady a poruchy Výrobku způsobené vadou materiálu nebo zpracování, která byla Výrobku vlastní v době prodeje (z příčiny vlastní Výrobku).

2.4. Prodloužená záruka zahrnuje zařízení opravy a úhradu nákladů na opravu Výrobku a v případě poškození, v jehož důsledku je oprava Výrobku technicky nemožná nebo ekonomicky neopodstatněná, úhradu nákladů na výměnu za nový Výrobek bez vad nebo model s obdobnými parametry ze strany Prodávajícího, a to po předchozím souhlasu Zákazníka, nebo vrácení kupní ceny Výrobku.

2.5. Společnost Senetic nabývá vlastnictví dílů použitých k opravě nebo výměně Výrobků v rámci Prodloužené záruky.

2.6. Prodloužená záruka se nevztahuje na poprodejní škody, zejména:

 • a) poškození softwaru nebo dat nainstalovaných ve zcela novém Výrobku nebo později;
 • b) poškození v důsledku nesprávného použití, nehody (poškození vodou, pád), úpravy výrobku, nezajištění vhodného fyzického prostředí (vlhkost) nebo pracovního prostředí, jakož i nesprávné údržby;
 • c) nesprávná montáž nebo provoz, který není v souladu s dokumentací Výrobku;
 • d) opravy Výrobku provedené neoprávněnými osobami;
 • e) neoriginální součásti nalezené ve Výrobku;
 • f) chemické poškození Výrobku;
 • g) škody vzniklé v důsledku neoprávněných oprav, úprav nebo konstrukčních změn Výrobku provedených uživatelem nebo třetími stranami;
 • h) škody způsobené nepřiměřeným napětím (např. v důsledku úderu blesku)
 • i) škody vzniklé v důsledku nevhodného použití výrobku s jinými výrobky zákazníka nebo třetí strany;
 • j) škody vzniklé v důsledku náhodných událostí nebo jiných okolností (např. krádeže);
 • k) poškození v důsledku nadměrného používání Výrobku;
 • l) jakékoli jiné zboží než Výrobek, včetně zboží, které Zákazník zakoupil v Internetovém obchodě nebo prostřednictvím kontaktu s prodejním oddělením a které bylo dodáno s Výrobkem nebo bylo jeho součástí.

2.7. V případě, že je nárok zákazníka na záruku uznán, je prodávající povinen z vlastní vůle:

 • a) zařídit opravu a uhradit náklady na opravu vadného výrobku,
 • b) vyměnit vrácený Výrobek za nový a bezvadný Výrobek nebo za model s podobnými vlastnostmi, a to po předchozím souhlasu Zákazníka,
 • c) vrátit kupní cenu vráceného výrobku.

2.8. Prodloužená záruka nesmí být použita jako základ pro jakékoli nároky týkající se škod způsobených vadným výrobkem.

2.9. Prodloužená záruka platí pouze v zemi nákupu.

§ 3

Zakoupení prodloužené záruky

3.1. Informace o tom, zda se na výrobek vztahuje prodloužená záruka, je uvedena přímo na výrobku v záložce „Záruky“ v internetovém obchodě.

3.2. Zákazník si může prodlouženou záruku zakoupit následujícími způsoby:

 • a) vyskakovací okno, které se zobrazí na výrobku zahrnutém do programu Prodloužené záruky,
 • b) v záložce „Záruky“ u výrobku, na který se vztahuje program prodloužené záruky,
 • c) přímo v nákupním košíku,
 • d) kontaktováním obchodního oddělení.

3.3. Zákazník má právo zakoupit prodlouženou záruku do 30 kalendářních dnů od data zakoupení výrobku, a to tak, že kontaktuje obchodní oddělení.

3.4. Nákup Prodloužené záruky může provést podnikatel, který provádí nákup profesní povahy v souvislosti se svým podnikáním.

3.5. V případě, že nákup Prodloužené záruky provede spotřebitel, považuje se smlouva v tomto ohledu za neplatnou a smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si vzájemně poskytly, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku zjištění, že nákup Prodloužené záruky provedl spotřebitel.

§ 4

Hlášení závad

4.1. Zákazník je povinen oznámit Prodávajícímu vady, na které se vztahuje prodloužená záruka, do 10 kalendářních dnů od jejich zjištění (dále jen „Oznámení“).

4.2. Hlášení závady nebo poruchy se provádí prostřednictvím formuláře RMA, který je k dispozici po přihlášení na webové stránky společnosti Senetic.

4.3. Zákazník je povinen po nahlášení poruchy doručit výrobek vyžadující opravu nebo výměnu na adresu uvedenou Prodávajícím do 7 dnů, pokud Prodávající neurčí jiný termín. Toto datum je uvedeno na oznámení RMA, které Zákazník obdržel.

4.4. Společnost Senetic odpoví na oznámení do 30 dnů od jeho obdržení.

4.5. Výrobek předaný k opravě musí být kompletní (tj. obsahovat všechny původní součásti), přičemž případné odchylky od tohoto pravidla, např. pokud jde o datové nosiče, musí být dohodnuty se společností Senetic. Přijaty budou pouze Výrobky, které jsou bez jakýchkoli kapalin, čisté a suché.

§ 5

Osobní údaje

5.1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Senetic s.r.o., Rybná 682/14 110 00 Praha 1 (IČ: 04991125, DIČ: CZ04991125), kterou můžete kontaktovat telefonicky: +420 246 080 303 a e-mailem: [email protected].

5.2. Dohled nad správným zpracováním osobních údajů ve společnosti vykonává pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: [email protected].

5.3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem uzavření a plnění Smlouvy o prodloužené záruce, plnění zákonných povinností Společnosti jako plátce daně a podnikatelského subjektu (včetně zajištění výkaznictví) a za účelem prosazování oprávněných zájmů Společnosti, zejména vzniku, uplatňování nebo obhajoby nároků.

5.4. Právním základem pro zpracování vašich údajů je jejich nezbytnost pro plnění smlouvy a plnění právní povinnosti Společnosti, jakož i plnění oprávněných zájmů Společnosti, které jsou blíže definovány v bodě 3.

5.5. Vaše údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné. Platné právní předpisy odůvodňují uchovávání údajů po dobu trvání Prodloužené záruky a pro daňové účely po dobu pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém Prodloužená záruka skončí.

5.6. K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci pověření Společností. V určitých situacích může Společnost vaše osobní údaje zpřístupnit dalším příjemcům, například poskytovatelům IT služeb a řešení pro Společnost.

5.7. Vaše údaje nebudou předávány příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor.

5.8. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně získání kopie údajů, na jejich opravu nebo doplnění. Máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Kromě toho můžete v zákonem stanovených případech požadovat výmaz osobních údajů a omezení jejich zpracování.

5.9. Dozorovým orgánem pro osobní údaje v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo podat stížnost, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými zákony.

§ 6

Závěrečná ustanovení

6.1. Ve všech záležitostech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení obecně platných právních předpisů vztahujících se na smlouvu o prodloužené záruce a předpisy internetového obchodu.

6.2. Tato Pravidla vstupují v platnost dne 5. 12. 2021 a vztahují se na Prodlouženou záruku zakoupenou od tohoto data.

6.3. Výrazy psané velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto obchodních podmínkách, si zachovávají význam uvedený v obchodních podmínkách internetového obchodu.

6.4. Veškeré případné spory týkající se ustanovení obchodních podmínek budou strany nejprve řešit smírně prostřednictvím dvoustranných rozhovorů a jednání.

6.5. Pokud se strany nedohodnou, mohou se obrátit na obecný soud příslušný podle sídla společnosti Senetic.

6.6. Zákazníci mají kdykoli a bezplatně přístup k obchodním podmínkám prostřednictvím internetového odkazu (tj. odkazu) umístěného na domovské stránce obchodu a mohou si je vytisknout.

6.7. Společnost Senetic si vyhrazuje právo provádět změny těchto obchodních podmínek.

Doporučujeme Vám
Zůstaňte s námi v kontaktu!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte vždy informováni o našich propagačních akcích a novinkách.

Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se k odběru“ souhlasíte se zasíláním marketingových informací na vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje bude spravovat společnost Senetic s.r.o. se sídlem na adrese Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika. Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž můžete požadovat jejich opravu, odstranění či omezení zpracování nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

Nesprávná mailová adresa.
Tato mailová adresa už je potvrzená.
Tato mailová adresa ještě není potvrzená.
Děkujeme vám!
Zkontrolujte svou doručenou poštu – obdržíte od nás zprávu, která vás žádá o potvrzení přihlášení k odběru newsletteru.
Způsoby platby
Způsoby doručení
Certifikáty a ocenění